E-Bidding

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-१९) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार …

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (पहिलोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-०४) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार …

कोटेसन आव्हान सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशन मिति २०८१-२-२३) यस नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र NCDC इलामको परियोनजनामा आवश्यक पर्ने २०८१ सालको …

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-१९) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार …

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (पहिलोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-०४) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार …

Job posted on 23 Apr, 2023Apply before 03 May, 2023 Namsaling Community Development Center DETAILED JOB DESCRIPTION / REQUIREMENTS: VACANCY …

On April 7th 2023 NCDC Ilam as part of its regular program provided scholarship to 26 girl students of Amarkalyan …

कोटेसन आव्हान सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशन मिति २०८१-२-२३) यस नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र NCDC इलामको परियोनजनामा आवश्यक पर्ने २०८१ सालको …

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-१९) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार …

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (पहिलोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-०४) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार …

Job posted on 23 Apr, 2023Apply before 03 May, 2023 Namsaling Community Development Center DETAILED JOB DESCRIPTION / REQUIREMENTS: VACANCY …

On April 7th 2023 NCDC Ilam as part of its regular program provided scholarship to 26 girl students of Amarkalyan …