लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम, कालिन्चोक गाउपालिका दोलखा